top of page

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA/ NATUURTOETS

Eenden Over the Lake
De quickscan flora en fauna is een oriënterend onderzoek. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving. Door middel van een veldbezoek en bureauonderzoek wordt beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in het plangebied en wordt gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Ook wordt gekeken of de plannen mogelijk een negatief effect hebben op Natura 2000-gebieden en provinciaal beschermde Natuurmonumenten. Indien beschermde soorten voorkomen, kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd dient te worden onderzocht of er gebruik kan worden gemaakt van gedragscodes en worden mogelijkheden tot ontheffing verkent.

SOORT GERICHTE NADER ONDERZOEKEN

Twee gedroogde bladeren

Opvolgend aan een quickscan flora en fauna kunnen naderonderzoeken op beschermde soorten worden geadviseerd. De onderzoeksintensiviteit en periode van onderzoek is afhankelijk van de soort. Onderzoeksrichtlijnen worden beschreven in kennisdocumenten en protocollen.

 

Veel voorkomende soorten waarop naderonderzoek wordt uitgevoerd zijn huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Ook onderzoeken op overige beschermde soorten kunnen wij voor u realiseren.

bottom of page